Research.

Tydliga arbetsprocesser ger god framförhållning och ett skönt flöde i våra projekt. Tack vare arbetsprocessen skapar vi också större utrymme för kreativt arbete, vilket ger bättre resultat med mindre insats. Genom tydliga ansvarsfördelningar och tidplaner vet både vi och du vad som förväntas, och projektet kan drivas framåt med täta avstämningar och däremellan självständigt arbete.

Planning som del av research och kreativitet
Planning är kreativiteten bakom kreativiteten. Det handlar om att förstå problemet, formulera insikten, och skapa en avgränsad spelplan för kreatörerna. Det handlar också om att inspirera den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. En planners uppgift är att bistå med strategisk kreativitet och att vara arbetsgruppens bollplank med omvärlden. En viktig uppgift är att ha koll på målgruppens attityder och beteenden, förstå mänskliga drivkrafter och vara konsumentens kritiska röst.

All research sammanfattas i en kundbrief
Kundbriefen är en sammanfattning av allt relevant underlag och all research som är av vikt för det framtida samarbetet. Den ska fungera som grund inför arbetet med den kreativa briefen.

Var finns kunskapen?
• Hitta relevanta undersökningar.
• Leta information och bakgrundsmaterial för en kommunikationsstrategi.
• Läsa befintliga eller arbeta fram nya varumärkes-, målgrupps- och marknadsanalyser.
• Selektera och kritiskt granska insikter och material som kan vara relevant i arbetet.
• Göra strategiska insikter som kan särskilja varumärken från sina konkurrenter.
• Göra eller gå igenom redan gjord konkurrentanalys.
• Göra eller gå igenom redan gjord nulägesanalys.

Researchens fyra områden:

• Produkt eller tjänst

• Varumärke

• Marknad & omvärld

• Målgrupp